User:EMIBH

From Learn Na'vi Wiki
Revision as of 16:27, 16 March 2011 by EMIBH (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kaltxì ma Na'viya,

Oer fko syaw 'EMIBH' tsatur lu rel: 'eej mensen, ik ben het' fu mì lì'fya leNa'vi: 'kaltxì ma sute, fipo oe lu'.
Oe sìlpey tsun srung si aynga, lì'fyaolo' lì'fyayä leNa'vi.

Kìyevame ulte Eywa Ngahu frakrr.

EywaNgahu.jpg


Projects I'm in:
Hämlet.pngLionkingposter.png